mg游戏平台|mg游戏平台官网|详解mg电子游戏技巧

欢迎来到原中小学教育资源网!

《出师表》(节选)阅读理解答案

阅读答案 时间:2018-03-08 我要投稿
【www.ruiwen.com - 阅读答案】

 《出师表》(节选),按要求完成后面题目。(15分)

 臣本布衣,躬耕南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间:尔来二十有一年矣。

 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐付托不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,甲兵已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允等之任也。

 【小题1】解释下列加点词的含义。(3分)

 (1)三顾臣于草庐之中

 (2)遂许先帝以驱驰

 (3)先帝不以臣卑鄙

 【小题2】下面各组加点词意思和用法相同的一项是(3分)( )

 A.此先汉所以兴隆也此殆天所以资将军(《隆中对》)

 B.若有作奸犯科及为忠善者不足为外人道也(《桃花源记》)

 C.宜付有司论其刑赏转视积薪后,一狼洞其中(《狼》)

 D.先帝不以臣卑鄙不以物喜,不以己悲(《岳阳楼记》)

 【小题3】用/线给下面句子断句。(先将原句工整地抄写在答题卡上,再断两处)(2分)

 此 臣 所 以 报 先 帝 而 忠 陛 下 之 职 分 也

 【小题4】用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

 (1)苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。(2分)

 (2)庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。(2分)

 【小题5】请结合选文内容,说说作者报先帝而忠陛下的具体原因。(3分)

 答案

 【小题1】(1)拜访 (2)奔走效劳 (3)身份低微,见识短浅

 【小题2】D

 【小题3】此 臣/ 所 以 报 先 帝 /而 忠 陛 下 之 职 分 也

 【小题4】(1)只想在乱世中苟且保全性命,并不谋求在诸侯中扬名做官。(有关键词苟全闻达;注意句式)(2)希望竭尽自己平庸的才能,铲除奸邪势力,复兴汉朝王室,迁归旧日国都。(有关键词驽钝,攘除)

 【小题5】(1)先帝三顾茅庐;(2)先帝临危委重任;(3)先帝临崩寄大事。(答对一点得一分,若只笼统答先帝的知遇之恩则只给一半分)

 解析【小题1】

 试题分析:(1)注意顾的常用意义。 ①<动>回头;回头看。《陈太丘与友期》:元方入门不顾。②<动>视;看。《行路难》:拔剑四顾心茫然。③<动>看望;拜访。《出师表》:先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。④<副>但;却;反而。《为学》:人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?。(2)注意驱驰在古汉语中是一个词。(3)注意卑鄙在古汉语中的意义和用法与今义不同。现在它是一个词,为贬义。

 考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

 【小题2】

 试题分析:A项中所以,前者的意思是的原因,后者的意思是用来; B项中为,前者的意思是做,后者的意思是向。C项中其,前者的意思是作奸犯科者及为忠善者,后者的意思是柴草堆。 D项中以的意思都是因为。

 考点:理解常见文言虚词在文中的含义。能力层级为理解B。

 【小题3】

 试题分析:先理解全句的意义,后注意句中各个词语或短语的意义的完整性,最后注意连词所以和而在句中能否在其前停顿。

 考点:理解与现代汉语不同的句式和用法。能力层级为理解B。

 【小题4】

 试题分析:(1)题中的文言句子是一个状语后置的倒装句,于乱世、于诸侯是后置状语。(2)注意驽钝的比喻意义。

 考点:理解或翻译文中的句子。能力层级为理解B。

 【小题5】

 试题分析:抓住结合选文内容来分析概括先帝对作者诸葛亮的知遇之恩的三件事。

 考点:归纳内容要点,概括中心意思。能力层级为分析综合C。

热门文章
送彩金的娱乐网址大全 白菜网送彩金网站大全 注册领体验金网址大全 2018白菜网送体验金 送彩金的娱乐网址大全