mg游戏平台|mg游戏平台官网|详解mg电子游戏技巧

欢迎来到原中小学教育资源网!

史记儒林列传的阅读理解含答案

阅读答案 时间:2018-05-11 我要投稿
【www.ruiwen.com - 阅读答案】

 申公者,鲁人也。高祖过鲁,申公以弟子从师入见高祖于鲁南宫。吕太后时,申公游学长安,与刘郢同师。已而郢为楚王,令申公傅其太子戊。戊不好学,疾申公。及王郢卒,戊立为楚王,胥靡①申公。申公耻之,归鲁,退居家教,终身不出门,复谢绝宾客,独王②命召之乃往。弟子自远方至受业者百余人。申公独以《诗》经为训以教,无传,疑者则阙不传。

 兰陵王臧既受《诗》,以事孝景帝为太子少傅,免去。今上初即位,臧乃上书宿卫上,累迁,一岁中为郎中令。及代赵绾亦尝受《诗》申公,绾为御史大夫。绾臧请天子欲立明堂以朝诸侯不能就其事乃言师申公于是天子使使束帛加璧安车驷马迎申公弟子二人乘轺传③从至见天子。天子问治乱之事,申公时已八十馀,老,对曰:为治者不在多言,顾力行何如耳。是时天子方好文词,见申公对,默然。然已招致,则以为太中大夫,舍鲁邸,议明堂事。太皇窦太后好老子言,不说儒术,得赵绾、王臧之过以让上。上因废明堂事,尽下赵绾、王臧吏,后皆自杀。申公亦疾免以归,数年卒。

 弟子为博士者十馀人:孔安国至临淮太守,周霸至胶西内史,夏宽至城阳内史,砀鲁赐至东海太守,兰陵缪生至长沙内史,徐偃为胶西中尉,邹人阙门庆忌为胶东内史。其治官民皆有廉节,称其好学。学官弟子行虽不备,而至于大夫、郎中、掌故以百数。言《诗》虽殊,多本于申公。

 (节选自《史记·儒林列传》)

 【注】①胥(xū)靡:禁锢。②王:指鲁恭王刘余。③轺(yáo)传:一马或二马拉的驿站之车,供使者乘用。

 1.对下列句子中加线词的解释,不正确的一项是( ) (3分)

 A.令申公傅其太子戊教导B.戊不好学,疾申公嫉妒

 C.学官弟子行虽不备完美D.言《诗》虽殊,多本于申公不同

 2.下列各组句子中,加线词的意义和用法都相同的一组是 ( ) (3分)

 A.①申公者,鲁人也。②弟子为博士者十馀人

 B.①独王命召之乃往②臧乃上书宿卫上

 C.①申公独以《诗》经为训以教②得赵绾、王臧之过以让上

 D.①申公耻之②天子问治乱之事

 3.下列句子中,能直接表现申公儒学之士气质的一组是( ) (3分)

 ①申公耻之,归鲁,退居家教,终身不出门,复谢绝宾客。

 ②申公独以《诗》经为训以教,无传,疑者则阙不传。

 ③然已招致,则以为太中大夫,舍鲁邸,议明堂事。

 ④为治者不在多言,顾力行何如耳。

 ⑤申公亦疾免以归,数年卒。

 ⑥其治官民皆有廉节,称其好学。

 A.①②⑤B.①③⑥C.①②④ D.②④⑥

 4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( ) (3分)

 A.当年汉高祖经过鲁国时,申公带着弟子跟着他的老师到鲁国的南宫拜见过汉高祖。

 B.申公到长安交游求学,与刘郢同师受业。后来刘郢做了楚王,就请申公教育他的儿子刘戊。

 C.刘戊被立为楚王后,就把申公禁锢起来。申公感到耻辱,辞职回了鲁国,隐退在家中教书,不出家门。

 D.申公的弟子中人才辈出,做博士官的有十多个人,官至大夫、郎中和掌故的人也有百余人。

 5.用/给下列文段断句。(3分)

 绾臧请天子欲立明堂以朝诸侯不能就其事乃言师申 公 于是天子使使束帛加璧安车驷马迎申公弟子二人乘轺传从至见天子

 6.翻译下面的句子。(6分)

 ①申公独以《诗》经为训以教,无传,疑者则阙不传。

 ②太皇窦太后好老子言,不说儒术,得赵绾、王臧之过以让上。

 答案:

 1.B

 2.C

 1.C

 4.A

 5.绾/臧请天子/欲立明堂以朝诸侯/不能就其事/乃言师申公/于是天子使使束帛加璧安车驷马迎申公/弟子二人乘轺传从/至/见天子(错断、漏断共计2次扣1分,扣完为止)

 6.①申公用《诗经》为规范来教授,没有阐发经义的著述,自己有疑惑的就空着,不强作解释。

 ②太皇窦太后喜爱老子的学说,不喜欢儒家思想,她找出赵绾、王臧的过失来责备皇上。 答案解析: 1.

 试题分析:疾:厌恶、憎恨

 2.

 试题分析:A.助词,放在主语后面,引出判断/代词,指人,可译为的人 B.副词,才/副词,于是、就 C.表目的,来 D.指示代词,这/结构助词,的

 3.

 试题分析:③说的是天子对申公的礼遇,⑤说的是申公晚年的遭遇,⑥说的是申公的学生,而不是说申公,删除选项,答案选C。

 4.

 试题分析:A.当年汉高祖经过鲁国时,申公以弟子的身份跟着他的老师到鲁国的南宫拜见过汉高祖。

 5.

 试题分析:原文:绾、臧请天子,欲立明堂以朝诸侯,不能就其事,乃言师申公。于是天子使使束帛加璧安车驷马迎申公,弟子二人乘轺传从。至,见天子。参考译文:赵绾、王臧请示皇上,想建造明堂用来召集诸侯举行朝会。但是他们都不知道这件事情究竟是怎么个做法,于是就向皇上推荐了他们的老师。皇上立即派遣使臣携带贵重的礼物束帛和玉璧,驾着驷马安车去迎请申培,两个徒弟自己也乘着驿站的马车跟着一道去迎请申培。申培进京后,拜见了皇上。

 6.

 试题分析:注意得分点:①训,规范,准则,1分;阙,缺少,空缺,1分;句意通顺,1分;②说,喜欢,高兴,1分;让,责备,责怪,1分;句意通顺,1分

 【翻译】

 申培是鲁国人。当年汉高祖经过鲁国时,申培以弟子的身份跟着他的老师到鲁国的南宫拜见过汉高祖。吕太后执政的时候,申培到长安交游求学,与刘郢同师受业。后来刘郢做了楚王,他请申培教育他的儿子刘戊。刘戊不好学习,憎恨他的老师。等到楚王刘郢去世,刘戊立为楚王,就把申公禁锢起来。申培感到耻辱,辞职回了鲁国,隐退在家中教书,终身不出家门,又谢绝一切宾客,唯有鲁恭王刘余招请他才前往。当时不辞遥远到他家里求学受教的有一百多人。申培用《诗经》为规范来教授,没有阐发经义的著述,自己有疑惑的就空着,不强作解释。

 兰陵的王臧跟着申培学《诗》以后,用它事奉孝景皇帝,曾做太子少傅,后来又被免官了。当今皇上刚即位,王臧就上书请求入宫为皇上值宿警卫。他不断得到升迁,一年中做到郎中令。代郡的赵绾也曾跟着申培学过《诗》,后来做了御史大夫。赵绾、王臧请示皇上,想建造明堂用来召集诸侯举行朝会。但是他们都不知道这件事情究竟是怎么个做法,于是就向皇上推荐了他们的老师。皇上立即派遣使臣携带贵重的礼物束帛和玉璧,驾着驷马安车去迎请申培,两个徒弟自己也乘着驿站的马车跟着一道去迎请申培。申培进京后,拜见了皇上。皇上向他询问了一些有关治理国家的问题,这时申培已经八十多岁了,人老了,他说:治理国家的人不必多说话,而是要看他怎样身体力行罢了。当时皇上正喜欢儒生们的一些花言巧语,现在听到申培这么说,默然不乐。但既已把他请来了,于是就封他做了一个中大夫,让他住在鲁国的驻京办事处里,商量如何建立明堂的事情。但是太皇窦太后喜爱老子的学说,不喜欢儒家思想,她找出赵绾、王臧的过失来责备皇上。皇上因此停止商议建造明堂的事,把赵绾、王臧都交付法官论罪,后二人皆自杀。申公也以病免官返回鲁国,数年后逝世。

 申培的弟子做博士官的有十多个人:孔安国后来官至临淮太守,周霸官至胶西内史,夏宽官至城阳内史,砀郡的鲁赐官至东海太守,兰陵的缪生官至长沙内史,徐偃官至胶西中尉,邹人阙门庆忌官至胶东内史。他们管理官吏和百姓都廉洁有节操,人们称赞他们好学。其他的学官弟子,品行虽不完美,但是官至大夫、郎中和掌故的人也有百余。他们讲解《诗经》虽然有所不同。但是大多都依循申公的见解。

热门文章
送彩金的娱乐网址大全 白菜网送彩金网站大全 注册领体验金网址大全 2018白菜网送体验金 送彩金的娱乐网址大全